Raadsvergadering 21 februari 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterD.M.M.T. Prevoo

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

A.2 - Vaststellen van de agenda.

A.3 - Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde fractie CDA inzake het slecht begaanbaarheid voetpad Valkenburg -Schin op Geul ten noorden van de spoorlijn.

A.4 - Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 13 december 2021.

A.5 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.5.a - Stukken ter kennisname.

A.5.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

A.5.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

A.5.d - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 14 februari 2022 t/m 21 februari 2022, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

A.5.e - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.6 - Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.

A.7 - Voortgang aangenomen moties.

B - Hamerstukken:

B.8 - Voorstel college betreffende herstel waterschade en tijdelijke huisvesting Mytylschool Adelante.

B.9 - Voorstel college betreffende vaststellen Verordening nadeelcompensatie gemeente Valkenburg aan de Geul 2022.

B.10 - Voorstel college betreffende intrekken Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2021 en vaststellen Verordening Fysieke Leefomgeving Valkenburg aan de Geul 2022 en vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul 2022.

B.11 - Voorstel college inzake mogelijkheid uitbrengen wensen en bedenkingen n.a.v. op te richten stichting Risicobeheer door Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

B.12 - Voorstel college betreffende uitkomsten organisatiescan Bureau Berenschot.

B.13 - Voorstel betreffende vaststellen Verordening op de gezamenlijke rekenkamercommissie Limburg Centraal 2022.

C - Bespreekstukken:

C.14 - Voorstel college betreffende aanleg kleinschalig OV-overstappunt.

C.15 - Raadsbrede motie vreemd aan de orde van de dag t.a.v. toekenning/afwijzing coronagelden Gemeenschapsaccommodatie Achter de Erke en de Volleybalvereniging Six up Eagles (VC SEC) en de ingenomen standpunten van het college.

C.16 - Motie vreemd aan de orde van de dag fractie PGP inzake seniorenhuisvesting.

C.17 - Motie vreemd aan de orde van de dag fractie VVD inzake kwijtschelding lokale lasten voor inwoners, verenigingen, maatschappelijke huurders én ondernemers voor het eerste kwartaal 2022.

C.18 - Motie vreemd aan de orde van de dag fractie VSP inzake behoud van de Polfermolen.

C.19 - Motie vreemd aan de orde van de dag fractie VVD inzake oproep aan kabinet om de kieswet, te voorkoming van zetelroof, aan te passen.

D.20 - Sluiting.

D.21 - Besluitenlijst.