Raadsvergadering 10 juli 2023

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd10:00 uur
VoorzitterD.M.M.T. Prevoo

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

  • 1 (1.2M)

A.2 - Vaststellen van de agenda.

  • 2 (778.6K)

A.3 - Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde.

  • 3 (131.4K)

A.4 - Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 19 juni 2023.

A.5 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.5.a - Stukken ter kennisname.

A.5.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

  • 5b (190.2K)

A.5.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

  • 5c (124.1K)

A.5.d - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 3 juli 2023 t/m 10 juli 2023, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

A.5.e - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.6 - Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.

A.7 - Voortgang aangenomen moties.

B - Bespreekstukken:

B.8 - Voorstel college betreffende Verordening toeristenbelasting 2024.

B.9 - Voorstel college betreffende jaarverantwoording 2022 (jaarverslag 2022 en jaarrekening 2022).

B.10 - Voorstel college betreffende kadernota 2023.

B.10.a - Technische vragen fracties over jaarverantwoording 2022 en kadernota 2023 en beantwoording door het college (wordt betrokken bij de behandeling van agendapunt 9 en 10)

C.11 - Motie vreemd aan de orde van de dag fracties VSP, AB, PGP, VVD en CDA inzake carnaval.

C.12 - Motie vreemd aan de orde van de dag fracties PGP en CDA inzake ontwikkelen burgerparticipatiebeleid Valkenburg aan de Geul.

D.13 - Sluiting.

  • 13 (706.8K)

D.14 - Besluitenlijst.