Raadsvergadering 28 september 2015

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
Voorzitterdrs. M.J.A. Eurlings

Aanwezige raadsleden:
N.J.M.M. Dauven,
R.P.G.M. Schurgers,
M.M.N. Knubben,
H.J.M. Aussems,
H.W.P. Trimbos,
J.E.J. Blom,
H.W.J.M. Hardij,
dr. A. Hidding,
mr. E.M.J. Crombag,
C.M.J. Fulmer-Bouwens,
mr. B.M.J.F. Eurlings,
G.G.J.M. Silverentand-Nelissen,
J.M. Savelsbergh-Auf den Kamp,
W.H.M.E. Weerts,
J.H. Römling,
H.W.P. Bemelmans,
H.M.J.G. Cobben

Aanwezige collegeleden:
burgemeester drs. M.J.A. Eurlings
wethouder drs. H.M.L. Dauven
wethouder drs. C.P.J.L. Vankan
wethouder R. Meijers
wethouder J.M.M. Vermeer
algemeen directeur/ gemeente-secretaris L.T.J.M. Bongarts


Agenda

1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

2 - Vaststellen agenda.

3 - Vaststellen besluitenlijst raad de dato 29 juni 2015.

4 - Bestuurlijke aangelegenheden: ontslag huidige griffier en beëdiging nieuwe griffier.

5 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

6.HA - Voorstel college betreffende wijzigen centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg.

7.HA - Voorstel college betreffende ophoging renovatienorm naar aanleiding van motie extra krediet basisschool De Plenkert.

8.HA - Voorstel college betreffende vaststellen Verordening cliëntenparticipatie, vaststellen besluit cliëntenparticipatie, intrekken Verordening krediethypotheek en vaststellen besluit krediethypotheek.

9 - Motie fracties AB, VVD, PGP, CDA en D66 inzake positie St. Antoniusschool Schin op Geul.

10 - Voorstel college betreffende onderzoeksopdracht Polfermolen.

11 - Voorstel college betreffende afvalstoffenverordening, wijzigen inzamelfrequentie Huishoudelijk RestAfval (HRA) en Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD).

12 - Voorstel betreffende vaststellen gedragscode integriteit raad en college en protocol integriteitsschendingen.

13 - Voorstel betreffende wijzigen Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad.

14 - Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde.

15 - Sluiting.

16 - Besluitenlijst.