Raadsvergadering 14 december 2015

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
Voorzitterdrs. M.J.A. Eurlings

Aanwezige leden van de raad:
H.M.J.G. Cobben,
H.J.M. Aussems,
dr. A. Hidding,
J.H. Römling,
H.W.P. Trimbos,
R.P.G.M. Schurgers,
mr. E.M.J. Crombag,
M.M.N. Knubben,
N.J.M.M. Dauven,
C.M.J. Fulmer-Bouwens,
J.M. Savelsbergh-Auf den Kamp,
J.E.J. Blom,
H.W.J.M. Hardij,
H.W.P. Bemelmans,
G.G.J.M. Silverentand-Nelissen,
H.M.E. Weerts.

Aanwezige collegeleden:
burgemeester drs. M.J.A.Eurlings,
wethouder drs. H.M.L. Dauven,
wethouder drs. C.P.J.L. Vankan,
wethouder R. Meijers,
wethouder J.M.M. Vermeer,
algemeen directeur/ gemeente-secretaris L.T.J.M. Bongarts

Afwezig: mr. B.M.J. F. Eurlings

Agenda

1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

2 - Vaststellen agenda.

3 - Vaststellen besluitenlijsten raad de dato 2 november 2015 en 10 november 2015.

4 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

5.HA - Voorstel college betreffende wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg.

6.HA - Voorstel college betreffende wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz.

7.HA - Voorstel college betreffende wijziging Gemeenschappelijke Regeling WOZL.

8.HA - Voorstel college betreffende 2e begrotingswijziging 2015 WOZL.

9.HA - Voorstel college betreffende begroting Veilig Thuis 2016.

10.HA - Voorstel college betreffende peuterspeelzalen Valkenburg aan de Geul 2015.

11.HA - Voorstel college betreffende vaststellen bestemmingsplan ‘Partiele herziening bestemmingsplan Centrum Valkenburg – woningbouw Reinaldstraat/Nieuweweg’.

12.HA - Voorstel college betreffende introductie pasparkeren Aan de Kei/Walramplein.

13.HA - Voorstel college betreffend controleprotocol Jaarrekening 2015.

14.HA - Voorstel college betreffende tweede algehele bijstelling begroting 2015 (najaarsnota).

15.HA - Voorstel college betreffende verlengen grondslagen voor vaststelling en berekening subsidies 2016.

16.HA - Voorstel college betreffende nota Sport en Bewegen 2016-2019 ‘Samen voor een Vitale Leefomgeving’.

17.HA - Voorstel college betreffende kunstgrasvelden voetbalverenigingen Berg ’28 en Walram.

18.HA - Voorstel college betreffende wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

19.HA - Voorstel college betreffende 4e wijziging Algemene plaatselijke verordening Valkenburg aan de Geul 2013.

20.HA - Voorstel college betreffende wegsleepverordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2015.

21.HA - Voorstel college betreffende tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD).

22 - Voorstel betreffende herijking kaders zelfsturing en burgerkracht 2015.

23 - Voorstel college betreffende heroverweging nut en noodzaak PRIS (Parkeer Route Informatie Systeem).

24 - Voorstel college betreffende geheimhouding samenwerkingsovereenkomst de Cave Experience.

25 - Voorstel college betreffende Croix de Bourgogne.

26.1 - Motie fractie CDA inzake TV Valkenburg.

26.2 - Motie fracties PGP, AB, VVD en D66 inzake TV Valkenburg.

27 - Motie fracties AB, VVD, PGP en D66 inzake TTIP.

28 - Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde.

29 - Sluiting.

30 - Besluitenlijst.