Raadsvergadering 11 juli 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd10:00 uur
VoorzitterD.M.M.T. Prevoo

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

A.2 - Vaststellen van de agenda.

A.3 - Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde.

A.4 - Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 20 juni 2022.

A.5 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.5.a - Stukken ter kennisname.

A.5.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

A.5.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

A.5.d - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 4 juli 2022 t/m 11 juli 2022, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

A.5.e - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.6 - Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.

A.7 - Voortgang aangenomen moties.

B.8 - Voorstel betreffende benoeming waarnemend raadsvoorzitter.

B.9 - Voorstel betreffende benoeming werkgeverscommissie.

B.10 - Voorstel betreffende benoeming en beëdiging van de voorzitter/lid van de Rekenkamercommissie.

B.11 - Voorstel college betreffende vaststellen notitie evaluatie Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (GKM).

B.12 - Voorstel college betreffende jaarverantwoording 2021 (jaarverslag 2021 en jaarrekening 2021).

B.13 - Voorstel college betreffende kadernota 2022.

B.13.b - Informatieve vragen fracties over jaarstukken 2021 en kadernota 2022 en beantwoording door het college (wordt betrokken bij de behandeling van agendapunt 12 en 13).

B.14 - Motie vreemd aan de orde van de dag fracties PGP en CDA inzake geen bijdrage omgevingsfonds MAA (motie is aangehouden).

C.15 - Sluiting.

C.16 - Besluitenlijst.