Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) 1 juni 2021

Algemene informatie
PlaatsDeze vergadering vindt op digitale wijze en op afstand plaats
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. H. Baaij

Agenda

0.2 - Door de huidige richtlijnen vindt agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 28 mei a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

3.a - Schriftelijke inbreng mevrouw Habets inzake Bergervliet (heeft betrekking op agendapunt 6).

3.b - Schriftelijke inbreng Stichting kom Leren inzake Visie op Samenwerkend Kind Centrum (heeft betrekking op agendapunt 9).

4 - Vaststellen van het verslag van de gecombineerde digitale commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie van 24 maart 2021.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende verklaring van geen bedenkingen 'Bergervliet', inclusief presentatie door de heer Willems (architect).

7 - Voorstel college betreffende vaststellen nieuwe AVOI Valkenburg aan de Geul 2021.

8 - Voorstel college betreffende zienswijze ontwerpbegroting 2022 en jaarrekening 2020 Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas.

9 - Voorstel college betreffende ontwikkelvisie Kern Berg.

10 - Voorstel college betreffende Bouwstenennotitie Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul.

11 - Voorstel college betreffende zienswijze ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2024 RUD Zuid-Limburg.

12 - Voorstel college betreffende Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg 1.0.

13 - Bespreekpunten:

13.a - Duurzaamheid.

13.b - Stand van zaken Omgevingswet.

14 - Gewestelijke aangelegenheden.

15 - Rondvraag.

16 - Sluiting.

17 - Verslag.