Raadsvergadering 2 november 2015

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
Voorzitterdrs. M.J.A. Eurlings

Aanwezige raadsleden:
R.P.G.M. Schurgers,
H.W.P. Bemelmans,
H.M.J.G. Cobben,
J.M. Savelsbergh-Auf den Kamp,
J.H. Römling,
dr. A. Hidding,
M.M.N. Knubben,
mr. E.M.J. Crombag,
C.M.J. Fulmer-Bouwens,
N.J.M.M. Dauven,
mr. B.M.J.F. Eurlings,
W.H.M.E. Weerts,
H.J.M. Aussems,
G.G.J.M. Silverentand-Nelissen,
J.E.J. Blom,
H.W.J.M. Hardij,
H.W.P. Trimbos

Aanwezige collegeleden:
burgemeester drs. M.J.A. Eurlings
wethouder drs. H.M.L. Dauven
wethouder drs. C.P.J.L. Vankan
wethouder R. Meijers
wethouder J.M.M. Vermeer
algemeen directeur/ gemeente-secretaris L.T.J.M. Bongarts

Agenda

1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

2 - Vaststellen agenda.

3 - Vaststellen besluitenlijst raad de dato 28 september 2015.

4 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

5.HA - Voorstel college betreffende vaststellen Jaarverslag Stichting kom Leren 2014.

6.HA - Voorstel college betreffende regionale toekomstagenda Maastricht Heuvelland informele ondersteuning zorg.

7.HA - Voorstel college betreffende subsidieplafond instellen voor incidentele subsidies vanaf 2016.

8.HA - Voorstel college betreffende krediet grondsanering vernieuwbouw Plenkert/St. Joseph.

9.HA - Voorstel college betreffende vaststellen bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan centrum woningbouw Wethouder Paulssenlaan’.

10.HA - Voorstel college betreffende regionaal afwegingskader wonen Maastricht-Heuvelland.

11.HA - Voorstel college betreffende uitbreiding grot en overkapping podium Openluchttheater.

12 - Voorstel college betreffende uittreden gemeenschappelijke regeling WOZL.

13 - Voorstel college betreffende vaststellen BP partiële herziening BP Buitengebied Valkenburg 2012 – Sibberkerkstraat 91.

14 - Voorstel college betreffende grondverkoop ten behoeve van revitaliseren winkelcentrum Berg en Terblijt.

15 - Voorstel college betreffende krediet beschikbaar stellen voor het realiseren van een natuur speeltuin.

16 - Voorstel college betreffende harmonisatie en eenmalige financiële injectie Stichting Peuterspeelzaalwerk Valkenburg.

17 - Motie fracties CDA en D66 inzake prijs- en loonindexeringen Gemeenschappelijke Regelingen en Uitvoeringsregelingen.

18 - Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde.

19 - Sluiting.

20 - Besluitenlijst.