Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR) 23 januari 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. M. Verheggen-Penders

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Spreekrecht burgers.

2.a - Dhr. M. Diederen inzake het bloemenproject

2.b - Brief tav commissie schriftelijk ontvangen van bestuur VOC inzake het bloemenplan.

3 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie EFTR de dato 21 november 2018.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende uitvoering bloemenplan centrum.

7 - Voorstel college betreffende vervolg Polfermolenproject (inclusief toelichting offertes).

8 - Voorstel college betreffende toekomst organisatie Kerstmarkt Gemeentegrot.

9 - Bespreekpunten:

9.a - Raadsinformatiebulletin (55) Muziekonderwijs Valkenburg aan de Geul.

9.b - Raadsinformatiebulletin (58) Strategisch actieplan voor het Middengebied Zuid-Limburg.

9.c - Raadsinformatiebulletin (59) Viering van 75 jaar bevrijding.

9.d - Raadsinformatiebulletin (03) Stand van zaken in het Unesco dossier.

9.e - Ter kennisname overzicht subsidies.

10 - Gewestelijke aangelegenheden.

11 - Rondvraag.

12 - Sluiting.

13 - Verslag.