Raadsvergadering 13 december 2021

Algemene informatie
PlaatsDeze vergadering vindt digitaal en op afstand plaats
Tijd19:00 uur
VoorzitterD.M.M.T. Prevoo

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

A.2 - Vaststellen van de agenda.

A.3 - Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde.

A.4 - Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 9 november 2021.

A.5 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.5.a - Stukken ter kennisname.

A.5.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

A.5.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

A.5.d - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 6 december 2021 t/m 13 december 2021, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

A.5.e - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.6 - Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.

A.7 - Voortgang aangenomen moties.

B - Hamerstukken:

B.8 - Voorstel college betreffende 2e begrotingswijziging 2021 GR WOZL.

B.9 - Voorstel college betreffende controleprotocol jaarrekening 2021.

B.10 - Voorstel college betreffende najaarsnota 2021.

B.11 - Voorstel college betreffende Valkenburgs planologisch Erfgoedbeleid.

B.12 - Voorstel college betreffende vaststellen subsidieplafond muziekonderwijs 2022.

B.13 - Voorstel college betreffende participatievisie Omgevingswet gemeente Valkenburg aan de Geul.

B.14 - Voorstel college betreffende verklaring van geen bedenkingen bouwplan’ Bergervliet’.

B.15 - Voorstel college betreffende aanvullende kosten Kerstmarkten als gevolg van CTB checks.

B.16 - Voorstel college betreffende vaststellen Verordening stimuleringslening isoleer je huis Valkenburg aan de Geul 2021.

B.17 - Voorstel college betreffende instellen gemeentelijke adviescommissie.

C - Bespreekstukken:

C.18 - Voorstel college betreffende Samenwerkend Kindcentrum Berg.

C.19 - Voortel college betreffende gebiedsvisie Valkenburg-Oost.

C.20 - Voorstel college betreffende ontwikkelvisie Kern Berg (het college heeft dit voorstel teruggetrokken. Bij het vaststellen van de agenda heeft de voltallige raad ermee ingestemd om dit agendapunt vandaag niet te behandelen).

C.21 - Voorstel college betreffende vaststellen Mobiliteitsplan Valkenburg aan de Geul.

C.22 - Voorstel college betreffende lijst advies raad en verplichte participatie Omgevingswet.

C.23 - Voorstel college betreffende reconstructie voormalige provinciale weg door Houthem inclusief kleinschalig OV overstappunt.

C.24 - Motie vreemd aan de orde van de dag raadsbreed inzake steun voor de gedupeerden van de watersnoodramp 14 juli 2021 (motie is met algemene stemmen aanvaard).

C.25 - Motie vreemd aan de orde van de dag fractie VSP inzake behoud van de Polfermolen (motie is aangehouden).

C.26 - Motie vreemd aan de orde van de dag fracties CDA en VSP inzake lobby voor uitbreiding van bankautomaten voor het storten en/of opnemen van geld (motie is met algemene stemmen aanvaard).

D.27 - Sluiting.

D.28 - Besluitenlijst.