Raadsvergadering 13 december 2021

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterD.M.M.T. Prevoo

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

A.2 - Vaststellen van de agenda.

A.3 - Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde.

A.4 - Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 9 november 2021.

A.5 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.5.a - Stukken ter kennisname.

A.5.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

A.5.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

A.5.d - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 6 december 2021 t/m 13 december 2021, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

A.5.e - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.6 - Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.

A.7 - Voortgang aangenomen moties.

B - Hamerstukken:

B.8 - Voorstel college betreffende 2e begrotingswijziging 2021 GR WOZL.

B.9 - Voorstel college betreffende controleprotocol jaarrekening 2021.

B.10 - Voorstel college betreffende najaarsnota.

B.11 - Voorstel college betreffende Valkenburgs planologisch Erfgoedbeleid.

B.12 - Voorstel college betreffende vaststellen subsidieplafond muziekonderwijs 2022.

B.13 - Voorstel college betreffende participatievisie Omgevingswet gemeente Valkenburg aan de Geul.

B.14 - Voorstel college betreffende verklaring van geen bedenkingen bouwplan’ Bergervliet’.

B.15 - Voorstel college betreffende aanvullende kosten Kerstmarkten als gevolg van CTB checks.

B.16 - Voorstel college betreffende vaststellen Verordening stimuleringslening isoleer je huis Valkenburg aan de Geul 2021.

B.17 - Voorstel college betreffende instellen gemeentelijke adviescommissie.

C - Bespreekstukken:

C.18 - Voorstel college betreffende Samenwerkend Kindcentrum Berg.

C.19 - Voortel college betreffende gebiedsvisie Valkenburg-Oost.

C.20 - Voorstel college betreffende ontwikkelvisie Kern Berg.

C.21 - Voorstel college betreffende vaststellen Mobiliteitsplan Valkenburg aan de Geul.

C.22 - Voorstel college betreffende lijst advies raad en verplichte participatie Omgevingswet.

C.23 - Voorstel college betreffende reconstructie voormalige provinciale weg door Houthem inclusief kleinschalig OV overstappunt.

D.24 - Sluiting.

D.25 - Concept besluitenlijst.