Raadsvergadering 13 februari 2023

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterD.M.M.T. Prevoo

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

A.2 - Vaststellen van de agenda.

A.3 - Bestuurlijke aangelegenheden: voordracht en benoeming burgerlid.

A.4 - Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde.

A.5 - Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 12 december 2022.

A.6 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.6.a - Stukken ter kennisname.

A.6.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

A.6.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

A.6.d - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 6 februari 2023 t/m 13 februari 2023, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

A.6.e - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.7 - Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.

A.8 - Voortgang aangenomen moties.

B - Hamerstukken:

B.9 - Voorstel college betreffende Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Valkenburg aan de Geul 2023.

B.10 - Voorstel betreffende opdrachtverlening accountantsdienstverlening boekjaren 2023 en verder.

B.11 - Voorstel betreffende Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Valkenburg aan de Geul 2023.

B.12 - Voorstel college betreffende procedure jaarstukken openbaar onderwijs.

C - Bespreekstukken:

C.13 - Voorstel college betreffende vaststellen Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022.

C.14 - Voorstel college betreffende wijziging Algemene Plaatselijke Verordening.

C.15 - Voorstel college betreffende herstel constructiefouten Mytylschool Encanto.

C.16 - Voorstel college betreffende resultaten onderzoek naar toekomstbestendige afdelingen Vergunningen en Veiligheid, Toezicht en Handhaving.

C.17 - Motie vreemd aan de orde van de dag fracties CDA, PGP en VSP inzake inhuren ‘subsidiehunter’ voor belang en toekomst Valkenburg aan de Geul (motie is aangehouden).

D.18 - Sluiting.

D.19 - Besluitenlijst.