Commissie Sociaal Domein (SD) 21 september 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. B. Rooding-Eurlings

Agenda

0.1 - Deze commissievergadering Sociaal Domein is verplaatst van 14 september naar 21 september 2020.

0.2 - Gezien de huidige geldende richtlijnen kunnen publiek en pers deze vergadering NIET in de raadzaal bijwonen.

0.4 - Door de huidige richtlijnen vindt agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 11 september a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.5 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers: via schriftelijke inbreng.

3.a - Spreekrecht mevrouw Winthagen inzake een nieuwe sportaccommodatie voor SV Geuldal

3.b - Spreekrecht de heer Schrouff (namens SV Geuldal) inzake een nieuwe sportaccommodatie voor SV Geuldal.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van 18 mei 2020.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende beheersmaatregelen Omnibuzz.

7 - Voorstel college betreffende armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg aan de Geul 2021-2024.

8 - Voorstel college betreffende sport- en accommodatiebeleid 2021.

9 - Bespreekpunten:

9.a - Brief (280) van Omnibuzz inzake verzoek om kenbaarmaking van wensen en bedenkingen van de raad conform artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen met betrekking tot

10 - Gewestelijke aangelegenheden.

11 - Rondvraag.

12 - Sluiting.

13 - Verslag.