Raadsvergadering 5 oktober 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
Voorzitterdr. J.J. Schrijen

Agenda

0.1 - Gezien de huidige geldende richtlijnen kunnen publiek en pers deze vergadering NIET in de raadzaal bijwonen.

0.3 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen.

A.2 - Moment ter nagedachtenis raadslid Marij Verheggen-Penders (CDA).

A.2.a - Korte schorsing.

A.3 - Aanwijzen primus bij stemming en vaststellen agenda.

A.4 - Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde

A.4.a - Vraagrecht lid Niels Dauven (fractie AB) inzake collegebesluit van 15 september 2020 betreffende aanvulling Kerststad Valkenburg 2020.

A.5 - Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 6 juli 2020.

A.6 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.6.a - Stukken ter kennisname.

A.6.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

A.6.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

A.6.d - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 28 september 2020 t/m 5 oktober 2020, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

A.6.e - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.7 - Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.

A.8 - Voortgang aangenomen moties.

B - Hamerstukken:

B.9 - Voorstel college betreffende verklaring van geen bedenkingen - verblijfsrecreatie Sibberhuuske Dorpstraat 78 te Valkenburg.

B.10 - Voorstel college betreffende aankoop agrarische gronden.

B.11 - Voorstel college betreffende verbreden samenwerking met de gemeenten Meerssen en Maastricht door het Optimaliseren van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas.

B.12 - Voorstel college betreffende wijziging Verordening Bedrijveninvesteringszone Valkenburg aan de Geul 2020-2024.

B.13 - Voorstel college betreffende beheersmaatregelen Omnibuzz.

B.14 - Voorstel college betreffende vaststellen Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023.

C - Bespreekstukken:

C.15 - Voorstel college betreffende vaststellen bestemmingsplan ‘Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020’.

C.16 - Voorstel college kredietvotering aanpassingen accommodaties V.V. Berg ‘28 en V.V. Walram.

C.17 - Motie vreemd aan de orde van de dag fracties VVD en VSP inzake het sport- en accommodatiebeleid.

C.18 - Motie vreemd aan de orde van de dag fractie VSP inzake niet laten doorgaan ondergrondse kerstmarkt Gemeentegrot.

C.19 - Motie vreemd aan de orde van de dag fracties AB en PGP inzake ontwikkelingen SV Geuldal.

C.20 - Bestuurlijke aangelegenheden: toelating/installatie de heer J.M.P.L. Prevoo (CDA).

D.21 - Sluiting.

D.22 - Besluitenlijst.