Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR) 26 juni 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. M. Verheggen-Penders

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

0.4 - Procedure behandeling jaarstukken 2018 en kaderbrief 2019.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda.

3 - Spreekrecht burgers : de heer C. Dautzenberg, VHV Sjinborn | lid dagelijks bestuur/penningmeester inzake wens nieuw waterveld.

4 - Voorstel college betreffende vaststellen jaarstukken dienstjaar 2018.

5.a - Voorstel college betreffende resultaten meicirculaire Gemeentefonds.

5.b - Voorstel college betreffende kadernota 2019 – 2023 (behandeling heeft plaatsgevonden bij agendapunt 5.a)

5.c - Informatieve vragen inzake de jaarstukken 2018 en de kadernota 2019 (behandeling heeft plaatsgevonden bij agendapunt 5.a)

6 - Voorstel college betreffende reconstructie Valkenburgerstraat.

7 - Bespreekpunten:

7.a - Jaarstukken Polfermolen dienstjaar 2018

7.b - Raadsinformatiebulletin (32) Reactie college op concept doorontwikkeling kasteelruine.

8 - Sluiting.

9 - Verslag.