Raadsvergadering 9 december 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
Voorzitterdr. J.J. Schrijen

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

A.2 - Vaststellen van de agenda.

A.3 - Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde.

A.4 - Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen de dato 30 september 2019, 1 november 2019 en 5 november 2019.

A.5 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.5.a - Stukken ter kennisname.

A.5.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

A.5.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld (zie voortgangscontrolelijst voor de onderliggende stukken).

A.5.d - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 2 december 2019 t/m 9 december 2019, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

A.5.e - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.6 - Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.

A.7 - Voortgang aangenomen moties.

B - Hamerstukken

B.8 - Voorstel college betreffende Onderwijsachterstandenbeleid.

B.9 - Voorstel college betreffende 1e begrotingswijziging 2020 GGD Zuid Limburg.

B.10 - Voorstel college betreffende zienswijze over de concept 2e begrotingswijziging 2019 gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL).

B.11 - Voorstel college betreffende Regionale nota Gezondheidsbeleid.

B.12 - Voorstel college betreffende jaarprogramma duurzaamheid 2020.

B.13 - Voorstel college betreffende controleprotocol jaarrekening 2019.

B.14 - Voorstel college betreffende vaststellen subsidieplafond Muziekonderwijs 2019 - 2020.

B.15 - Voorstel college betreffende aanpassingen parkeerplaats Thermae.

C - Bespreekstukken

C.16 - Voorstel college betreffende opzetten van een integraal Jeugdbeleid.

C.17 - Voorstel college betreffende besteding krimpgelden.

C.18 - Voorstel college betreffende huurkoop maatschappelijk vastgoed Mauritiussingel, Schin op Geul.

C.19 - Voorstel college betreffende vaststellen Woonvisie Valkenburg aan de Geul 2020-2025.

C.20 - Voorstel college betreffende Welstandsnota bouwwerken 2020.

C.21 - Voorstel college betreffende verordening lijkbezorgingsrechten 2020.

C.22 - Voorstel college betreffende vaststellen tweede algehele bijstelling begroting 2019 (Najaarsnota).

C.23 - Voorstel college betreffende vaststelling ‘Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2020’.

C.24 - Motie vreemd aan de orde van de dag fracties VSP en VVD inzake Gemeenschappelijke Regelingen (motie is ingetrokken).

D.25 - Sluiting.

D.26 - Besluitenlijst.