Raadsvergadering 11 december 2023

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterD.M.M.T. Prevoo

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

  • 1 (1.5M)

A.2 - Vaststellen van de agenda.

  • 2 (3.2M)

A.3 - Bestuurlijke aangelegenheden: voordracht en benoeming burgerlid fractie VVD.

  • 3 (2.6M)

A.4 - Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde.

A.5 - Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 7 november 2023.

A.6 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.6.a - Stukken ter kennisname.

A.6.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

  • 6b (204.0K)

A.6.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

  • 6c (682.8K)

A.6.d - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 4 december 2023 t/m 11 december 2023, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

A.6.e - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.7 - Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.

A.8 - Voortgang aangenomen moties.

B - Hamerstukken:

B.9 - Voorstel college betreffende zienswijze 2e begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg.

B.10 - Voorstel college betreffende Verordening re-integratie Participatiewet Maastricht Heuvelland 2023.

B.11 - Voorstel college inzake Parkeerbeleidsplan Valkenburg aan de Geul 2024-2028.

B.12 - Voorstel college betreffende Verordening afvoer hemel- en grondwater, Verordening eenmalige aansluitrecht en Verordening rioolaansluiting

B.13 - Voorstel college betreffende ontwerp verklaring van geen bedenkingen locatie Villa Via Nova ‘woningbouw Henry Morganstraat Valkenburg’.

B.14 - Voorstel college betreffende vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022 – Achelerweg 1, 3 en 4 en Hekerweg 34’.

B.15 - Voorstel college betreffende Controleprotocol 2023.

B.16 - Voorstel betreffende Verordening gezamenlijke rekenkamer Limburg Centraal 2024.

C - Bespreekstukken:

C.17 - Voorstel college betreffende Erfgoedverordening & kaders subsidie erfgoed.

C.18 - Voorstel college betreffende herstelbesluit ‘Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022’.

C.19 - Voorstel college betreffende verwerving start 4e etappe in de Tour de France Femmes 2024.

C.20.a - Voorstel college betreffende Najaarsnota 2023.

C.20.b - Voorstel college betreffende addendum Najaarsnota 2023 inzake SPUK afrekening watersnood.

C.21 - Voorstel college betreffende Nota Reserve- en Voorzieningenbeleid 2024.

C.22 - Voorstel college betreffende tarievenbesluiten 2024 gemeentelijke belastingen.

C.23 - Raadsbrede motie vreemd aan de orde van de dag inzake jeugdzorgstelsel.

C.24 - Motie vreemd aan de orde van de dag fracties PGP en CDA inzake samen tegen wateroverlast.

C.25 - Raadsbrede motie vreemd aan de orde van de dag inzake legalisering en herplaatsing herdenkingsborden.

D.26 - Sluiting.

  • 26 (342.0K)

D.27 - Besluitenlijst.