Commissie Algemene Zaken en Middelen (AZM) 24 juni 2024

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterJacques Blom

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststelling van de agenda.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke e/o mondelinge inbreng). Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

4 - Toelichting jaarverantwoording 2023 door drs. Stefan Prevoo (senior manager RSM Netherlands Accountants N.V.).

5 - Voorstel college betreffende implementatie en vaststellen Verordening Forensenbelasting 2025, met mondelinge toelichting door Huib Pijpers (afdeling financiën).

6 - Voorstel college betreffende Verordening Toeristenbelasting 2025.

7 - Voorstel college betreffende afwikkeling en opheffen reserve watersnoodramp.

8 - Voorstel college betreffende zienswijze ontwerpbegroting 2025 en jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas.

9 - Bespreekpunten:

9.a - Concept financieel verslag 2023 Exploitatiemaatschappij Polfermolen B.V.

10 - Sluiting.

11 - Verslag (concept).