Commissie Sociaal Domein (SD) 1 juni 2023

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterChrétien Jamin

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke en/of mondelinge inbreng). Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Sociaal Domein de dato 13 maart 2023.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende zienswijze jaarstukken 2022, begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Gemeenschappelijke Regeling WOZL.

7 - Voorstel college betreffende zienswijze jaarstukken 2022, begroting 2023 en meerjarenperspectief Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz.

8 - Voorstel college betreffende zienswijze begroting 2024 en meerjarenbeleidsplan 2024-2027 Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg.

9 - Voorstel college betreffende toekomstscenaro Polfermolen.

10 - Bespreekpunten:

10.a - Presentatie evaluatie van het preventief jeugdbeleid door Diana Velthorst (beleidsmedewerkster sociaal domein).

11 - Gewestelijke aangelegenheden.

12 - Rondvraag.

13 - Sluiting.

14 - Verslag.