Raadsvergadering 22 februari 2021

Algemene informatie
PlaatsDeze vergadering vindt digitaal en op afstand plaats
Tijd19:00 uur
Voorzitterdr. J.J. Schrijen

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

A.2 - Vaststellen van de agenda.

A.3 - Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde fractie CDA inzake toekomst pretpark de Valkenier.

A.4.a - Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 14 december 2020.

A.4.b - Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 5 februari 2021.

A.5 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.5.a - Stukken ter kennisname.

A.5.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

A.5.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

A.5.d - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 13 februari 2021 t/m 22 februari 2021, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

A.5.e - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.6 - Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.

A.7 - Voortgang aangenomen moties.

B - Hamerstukken:

B.8 - Voorstel college betreffende wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Valkenburg aan de Geul 2020.

B.9 - Voorstel college betreffende Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Valkenburg aan de Geul 2021 e.v.

B.10 - Voorstel college betreffende plan vernieuwing publiekspresentatie vuursteenmijnen.

C - Moties vreemd aan de orde van de dag.

C.11 - Motie vreemd aan de orde van de dag fracties AB, PGP en VSP inzake dialectboekje (motie is met algemene stemmen aanvaard).

C.12 - Motie vreemd aan de orde van de dag fractie VSP inzake evaluatie parkeervergunningen systeem (motie is aanvaard, alleen fractie CDA tegen).

C.13 - Motie vreemd aan de orde van de dag fractie VSP inzake heropenen toiletunits Th. Dorrenplein (motie is geamendeerd en in stemming gebracht: 8 stemmen voor/8 stemmen tegen: motie wordt opnieuw in stemming gebracht tijdens eerstvolgende raadsvergadering).

C.14 - Motie vreemd aan de orde van de dag fractie VSP inzake aanvullende maatregel precariobelasting en huurkwijtschelding voor sport en maatschappelijke huurders 2021 (motie is verworpen).

C.15 - Motie vreemd aan de orde van de dag fractie VSP inzake waardebon voor ieder huishouden van € 25 (motie is verworpen).

C.16 - Motie vreemd aan de orde van de dag fractie VVD inzake een onderzoek naar alternatieve bestemmingen voor de terreinen behorende tot het huidige pretpark de Valkenier (motie is verworpen).

C.17 - Motie vreemd aan de orde van de dag fractie VVD inzake instellen onderzoek naar de mogelijkheid tot herbestemming van bedrijfsgebouwen (motie is ingetrokken).

C.18 - Motie vreemd aan de orde van de dag fractie VVD inzake m.b.t. het armoedebeleid, te kiezen voor scenario 4 in de plaats van een van de 3 door het college gepresenteerde scenario's (motie wordt aangehouden).

C.19 - Motie vreemd aan de orde van de dag fractie VVD inzake openhouden openbare toiletten op het Theodoor Dorrenplein (motie is aanvaard).

D.20 - Sluiting.

D.21 - Besluitenlijst.