Raadsvergadering 1 april 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
Voorzitterdr. J.J. Schrijen

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

A.2 - Vaststellen van de agenda.

A.3 - Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 11 februari 2019.

A.4 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.4.a - Stukken ter kennisname.

A.4.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

A.4.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

A.4.d - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.4.e - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 25 maart 2019 t/m 1 april 2019, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

A.5 - Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde.

A.6 - Voortgang aangenomen moties.

B - Hamerstukken

B.7 - Voorstel college betreffende onderzoeksopdracht inkomenseffecten en armoedeval.

B.8 - Voorstel college betreffende vervangen twee Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) door een tunnel.

C - Bespreekstukken

C.9 - Voorstel college betreffende nieuwbouwlocatie Villa Via Nova: vaststellen bestemmingsplan en gebiedsgerichte welstandscriteria.

C.10 - Voorstel college betreffende aanbesteding meetsysteem Sibber- en Gemeentegroeve.

C.11 - Voorstel college betreffende evaluatie Kerststad Valkenburg 2018 en kerstmarkt Gemeentegrot 2019

C.12 - Voorstel betreffende vaststellen Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019.

C.13 - Voorstel college betreffende brief aanbevelingen GGD inzake vorming één Jeugdgezondheidszorg en nieuw regionaal gezondheidsbeleid.

C.14 - Motie vreemd aan de orde van de dag fractie PGP inzake voortzetten ondersteuning Wise (motie is verworpen).

C.15 - Motie vreemd aan de orde van de dag fractie VSP inzake herbouw Croix de Bourgogne en dependances (motie is verworpen).

D.16 - Motie vreemd aan de orde van de dag leden Marx, Brune, Dauven inzake dubbele stemmen voor jonge raadsleden (motie is verworpen).

D.17 - Sluiting.

D.18 - Besluitenlijst.