Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR) 20 november 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. M. Verheggen-Penders

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers.

4 - Vaststellen van de verslagen van de vergaderingen van de commissie EFTR de dato 11 september 2019 en 23 oktober 2019.

5 - Actielijst.

6.a - Toelichting op het controleprotocol jaarrekening 2019 door de heer S. Prevoo (accountantskantoor RSM).

6.b - Voorstel college betreffende controleprotocol jaarrekening 2019.

7 - Voorstel college betreffende verslag beheer archieven ten behoeve van horizontale verantwoording.

8 - Voorstel college betreffende vaststellen subsidieplafond Muziekonderwijs 2019 - 2020.

9 - Voorstel college betreffende aanpassingen parkeerplaats Thermae.

10 - Voorstel college betreffende vaststellen tweede algehele bijstelling begroting 2019 (Najaarsnota).

11 - Bespreekpunten:

11.a - Raadsinformatiebulletin (52) Promotiecampagne als vervolg op de verkiezing tot Wandelgemeente van het Jaar.

11.b - Raadsinformatiebulletin (54) Stand van zaken in het UNESCO-dossier.

11.c - Raadsinformatiebulletin (57) Impuls beleving Kerststad.

11.d - Brief (130) gemeente Meerssen inzake amendement m.b.t. begrotingen 2020 Gemeenschappelijke Regelingen, brief (131) gemeente Vaals inzake motie Gemeenschappelijke Regelingen en brief (134) gemeente Heemstede inzake motie ‘Als we verder de trap af moeten, komen we onder water’.

11.e - Mondelinge toelichting over regionale koopstromenonderzoek/meenemen wensen vanuit de gemeente.

11.f - Voortgangsrapportage verslag van bevindingen accountant jaarrekening 2018.

12 - Gewestelijke aangelegenheden.

13 - Rondvraag.

14 - Sluiting.

15 - Verslag.