Algemene Raadsadviescommissie 25 april 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterD.M.M.T. Prevoo

Agenda

0.2 - Het agendapunt spreekrecht burgers vindt in schriftelijke en/of mondelinge vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk donderdag 21 april a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke en/of mondelinge inbreng)

3.a - Mevrouw Wilma Peeters (namens Stichting Natuurlijk Geuldal) inzake partiële herziening Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020 – vakantiewoning Keutenberg 2a.: wordt doorgeschoven naar latere commissie van behandeling - vervalt vandaag

3.b - Mevrouw Linda Wortel (namens bewoners Keutenberg) inzake partiële herziening Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020 – vakantiewoning Keutenberg 2a: wordt doorgeschoven naar latere commissie van behandeling - vervalt vandaag

4.a - Vaststellen van het verslag van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van 1 februari 2022.

4.b - Vaststellen van het verslag van de gecombineerde raadsadviescommissie Sociaal Domein en Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie van 2 februari 2022.

4.c - Vaststellen van het verslag van de commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden van 7 februari 2022.

5 - Actielijst commissies.

6 - Voorstel college inzake zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 Gemeenschappelijke Regeling WOZL.

7 - Voorstel college inzake vaststelling partiële herziening Initieel omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2020 – vakantiewoning Keutenberg 2a - vervalt: van de agenda gehaald en doorgeschoven naar volgende commissievergadering

8 - Bespreekpunten:

8.a - Stand van zaken Omgevingswet.

8.b - Duurzaamheid.

9 - Gewestelijke aangelegenheden.

10 - Rondvraag.

11 - Sluiting.

12 - Verslag.