Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) 24 november 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. H. Baaij

Agenda

0.2 - Vanwege de corona maatregelen vindt agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 20 november a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

3.a - Schriftelijke inbreng de heer Meer (namens bewoners Sibberweg) inzake verkeerssituatie aan de Sibberweg.

3.b - Schriftelijke inbreng Wij Houthem Sint Gerlach inzake presentatie businesscase Houthem eo

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van 15 september 2020.

5 - Actielijst.

6 - Presentatie businesscase Houthem en omstreken door de heer Maurice Mommers (beleidsmedewerker beleidsmedewerker Civiele techniek).

7 - Voorstel college betreffende vaststellen ‘Partiële herziening BP Buitengebied 2012 – woningsplitsing Walem 39’.

8 - Voorstel college betreffende onttrekking aan de openbaarheid voetpad Broekhem – Margrietlaan.

9 - Voorstel college betreffende Jaarprogramma duurzaamheid 2021 met doorkijk naar 2022.

10 - Voorstel college betreffende vaststellen 'Beleidsregel Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021'.

11 - Bespreekpunten:

11.a - Brief (311) van Actiegroep Neerhem op de rem inzake initiatief Neerhem op de rem.

12 - Gewestelijke aangelegenheden.

13 - Rondvraag.

14 - Sluiting.

15 - Verslag.