Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) 10 september 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. H. Baaij

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers: de heer Norman Broeders (namens Fysiotherapie Heuvelland ) over huurkoop maatschappelijk vastgoed Mauritiussingel te Schin op Geul.

3.a - Spreekrecht burgers: de heer Paul van Weersch (namens de Heerlijkheid Schin op Geul) over huurkoop maatschappelijke vastgoed Mauritiussingel te Schin op Geul.

3.b - Spreekrecht burgers: mevrouw Marieke van Rooij (namens Botaxi) over bestaansrecht taxibedrijf.

3.c - Bespreekpunt (11.i) Terugkoppeling gesprekken met woningstichtingen in relatie tot vrijkomende locaties scholen.

3.d - Bespreekpunt (11.f) Brief (102) Botaxi inzake bestaansrecht taxibedrijf.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie SOB de dato 11 juni 2019.

5 - Actielijst.

6 - Presentatie LLTB door de heren Jos Keijbets en Jeroen Achten (LLTB regio Zuid-Limburg).

7 - Presentatie stand van zaken project Omgevingswet door mevrouw Laura Consten (beleidsmedewerker/projectleider Omgevingswet) en raadsinformatiebulletin (37) Invoering Omgevingswet in Valkenburg aan de Geul.

8 - Voorstel college betreffende vaststellen partiële herziening bestemmingsplan buitengebied 2012- Oeverweg 2.

9 - Voorstel college betreffende beleidsplan begraafplaatsen en renovatie/restauratie begraafplaats Cauberg.

10 - Voorstel college betreffende vaststellen van de beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.

11 - Bespreekpunten:

11.a - Raadsinformatiebulletin (33) Bestrijding van de eikenprocessierups.

11.b - Raadsinformatiebulletin (34) Valkenburg focusgemeente Nederland Schoon.

11.c - Raadsinformatiebulletin (44) Stand van zaken verbreden GR Geul en Maas.

11.d - Raadsinformatiebulletin (47) Startnotitie Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg.

11.e - Raadsinformatiebulletin (48) Stimuleren verduurzamen koopwoningen.

11.f - Brief (102) Botaxi inzake bestaansrecht taxibedrijf (is behandeld bij punt 3.d)

11.g - Duurzaamheid.

11.h - Presentatie stand van zaken evaluatie ontzorgingscontract door wethouder Vankan.

11.i - Terugkoppeling gesprekken met woningstichtingen in relatie tot vrijkomende locaties scholen (is behandeld bij punt 3.c).

12 - Gewestelijke aangelegenheden.

13 - Rondvraag.

14 - Sluiting.

15 - Verslag.