Commissie Sociaal Domein (SD) 21 januari 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterDhr. W. Weerts

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Spreekrecht burgers.

3 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Sociaal Domein de dato 19 november 2018.

5 - Actielijst.

6 - Presentatie jaarprogramma Vrijwilligersbeleid 2019 door de heer R. Vijgeboom (beleidsmedewerker Sociaal Domein) en de heer V. Gussenhoven (Vrijwilligerscentrale).

7 - Bespreekpunten:

7.a - Raadsinformatiebulletin (50) Plan van aanpak verwarde personen.

7.b - Raadsinformatiebulletin (51) Verlagen van de rentepercentages voor sociale kredietverlening.

7.c - Raadsinformatiebulletin (57) Overdracht van handhavingstaken voor kinderopvangvoorzieningen in Valkenburg aan de Geul.

7.d - Raadsinformatiebulletin (60) WOZL incl. kwartaalrapportage Q3.

7.e - Raadsinformatiebulletin (61) Begrotingswijziging GR Geul en Maas.

7.f - Raadsinformatiebulletin (63) Vervanging afvalcontainers.

7.g - Raadsinformatiebulletin (04) Vorming van één Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg.

7.h - Raadsinformatiebulletin (05) Gunning integrale crisishulp voor jeugd in Zuid-Limburg.

7.i - Raadsinformatiebulletin (06) Mantelzorgwaardering.

7.j - Schrijven (292) van gemeente Meerssen inzake motie problematiek Jeugdzorg.

7.k - Schrijven (274) Defence for Children inzake actiepunten om armoede onder kinderen tegen te gaan.

7.l - Schrijven (291) mw. Smulders inzake nietigheidsverklaringen voor jarenlange overeenkomsten.

7.m - Schrijven (7) GGD Zuid-Limburg inzake plan van aanpak Trendbreuk.

7.n - Ter kennisname besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenburg aan de Geul 2019.

7.o - Ter kennisname besluit nadere regels jeugdhulp 2019 Valkenburg aan de Geul 2019.

8 - Gewestelijke aangelegenheden.

9 - Rondvraag.

10 - Sluiting.

11 - Verslag.