Commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA) 25 november 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterDhr. W. Weerts

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers: mevrouw W. Peeters (namens Natuurlijk Geuldal) inzake Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2020.

4 - Vaststellen van het verslag van de commissie ABA de dato 16 september 2019.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende vaststelling ‘Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2020’.

7 - Bespreekpunten:

7.a - Concept beleidsplan politie 2020-2023.

7.b - Raadsinformatiebulletin (51) Inzet van middelen voor de (brand)veiligheid in groeven en het centrum van Valkenburg.

7.c - Raadsinformatiebulletin (59) Afronding project Par’Course.

7.d - Raadsinformatiebulletin (60) Uitvoeringsprogramma middengebied Zuid-Limburg.

7.e - Stand van zaken samenwerking.

7.f - Stand van zaken Agenda Valkenburg.

8 - Gewestelijke aangelegenheden.

9 - Rondvraag.

10 - Sluiting.

11 - Verslag.