Commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA) 20 mei 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterDhr. W. Weerts

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie ABA de dato 18 maart 2019.

5 - Actielijst.

6.a - Presentatie begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid Limburg en Meld- en Coördinatiecentrum door Frank Klaassen (directeur Veiligheidsregio Zuid Limburg).

6.b - Brief (81) Veiligheidsregio Zuid Limburg inzake begroting 2020 en 1e begrotingswijziging 2019, met het verzoek aan de raad om vóór 1 juni a.s. een zienswijze in te dienen.

6.c - Brief (80) Veiligheidsregio Zuid Limburg en Melding Coördinatiecentrum inzake jaarstukken 2018, met het verzoek aan de raad om vóór 1 juni a.s. een zienswijze in te dienen.

7 - Brief (63) Veiligheidsregio inzake risicoprofiel Veiligheidsregio Zuid Limburg en brief (79) Veiligheidsregio inzake aanvullend schrijven over risicoprofiel Veiligheidsregio Zuid Limburg, met het verzoek aan de raad om vóór 1 juni a.s. de wensen omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid kenbaar te maken.

8 - Presentatie gebiedsscan/cijfers 2018 politie door de heer L. Notten (chef basisteam Valkenburg) en mevrouw S. Stassen (Team Veiligheid Toezicht en Handhaving).

9 - Voorstel college betreffende Strategisch Actieplan Middengebied Zuid-Limburg, van groen hart tot groene long.

10 - Bespreekpunten:

10.a - Raadsinformatiebulletin (23) Procedure meldplicht datalekken en beveiligingsincidenten.

10.b - Stand van zaken samenwerking.

10.c - Stand van zaken Agenda Valkenburg.

11 - Gewestelijke aangelegenheden.

12 - Rondvraag.

13 - Sluiting.

14 - Verslag.