Commissie Fysiek Domein (FD) 14 maart 2023

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterBert Hardij

Agenda

0.2 - Uitnodiging

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststelling van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke e/o mondelinge inbreng). Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

3.a - Mevrouw De Vries-Vossen inzake plaatsing Vodafone antennemasten.

3.b - De heer Smets inzake definitieve verklaring van geen bedenkingen ‘perceel Cauberg tussen huisnummer 22 en 24’.

3.c - De heer Sleijpen inzake het Groenbeleidsplan.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Fysiek Domein de dato 24 januari 2023.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende vaststellen Groenbeleidsplan.

7 - Voorstel college betreffende definitieve verklaring van geen bedenkingen ‘perceel Cauberg tussen huisnummer 22 en 24’.

8 - Bespreekpunten:

8.a - Duurzaamheid.

8.b - Stand van zaken Omgevingswet.

8.c - Stand van zaken uitvoeringsprogramma Valkenburg-Oost.

8.d - Plaatsing Vodafone antennemasten.

8.e - RIB 23.02 Reactie zelfbewoningsplicht, opkoopbescherming en huisvestingsverordening.

9 - Gewestelijke aangelegenheden.

10 - Rondvraag.

11 - Sluiting.

12 - Verslag.