Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) 14 mei 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. H. Baaij

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie SOB de dato 12 maart 2019.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende energievisie en uitvoeringsprogramma energie 2019-2022.

7 - Voorstel college betreffende beleidsplan Openbare Verlichting.

8 - Presentatie uitkomsten sessie met de denktank Verkeerssituatie Pr. Beatrixsingel door de heer B. v. Eijsden (teamleider Fysieke en Economische Ontwikkeling).

9 - Bespreekpunten:

9.a - Duurzaamheid: brief (25) Schooldag van de duurzaamheid inzake de kinderen leren wat ze zélf kunnen doen (betrokken bij agendapunt 6).

9.b - Raadsinformatiebulletin (17) Bidboek 2019 van Buitengoed Geul en Maas.

9.c - Raadsinformatiebulletin (18) Reconstructie Valkenburgerstraat.

9.d - Raadsinformatiebulletin (19) Benoeming plaatsvervangend stadsbouwmeester.

9.e - Raadsinformatiebulletin (20) Maatregelen wateroverlast.

9.f - Brief (41) LLTB inzake boeren en tuinders houden Limburg gezond.

9.g - Brief (61) RUD Zuid Limburg inzake voorlopige jaarrekening 2018, brief (60) RUD Zuid Limburg inzake ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 en brief 60/1) RUD Zuid Limburg inzake correctie ontwerpbegroting 2020 en meerjaren-raming 2021-2023, met het verzoek aan de raad om vóór 6 juni a.s. een zienswijze in te dienen.

9.h - Bevorderen inspraak in relatie tot toepassen coördinatieregeling.

10 - Gewestelijke aangelegenheden.

11 - Rondvraag.

12 - Sluiting.

13 - Verslag.