Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR) 15 mei 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. M. Verheggen-Penders

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie EFTR de dato 13 maart 2019.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende subsidies restauratie en onderhoud monumenten.

7 - Bespreekpunten:

7.a - Raadsinformatiebulletin (15) Programma 75 jaar bevrijding.

7.b - Raadsinformatiebulletin (16) Verdeling evenementenbudget 2019.

7.c - Brief (54) provincie Limburg inzake aandachtspunten begroting 2020, brief (65) provincie Limburg inzake interbestuurlijk toezicht - toezichtsbrief 2019 en brief (77) provincie Limburg inzake gemeentelijk financieel toezichtkader 2020.

7.d - Brief (72) BsGW inzake voorlopige jaarrekening 2018.

7.e - Brief (55) BsGW inzake ontwerpbegroting 2020 en ontwerp meerjarenraming 2020 2024 en brief (56) BsGW inzake kadernota 2020, met het verzoek aan de raad z.s.m. een zienswijze in te dienen.

7.f - Voornemen college niet toetreden tot de GR Regionaal Historisch Centrum Limburg.

7.g - Update stand van zaken Stella Maris College en MBO.

7.h - Raadsinformatiebulletin (24) Resultaten enquête onder kerstmarkt bezoekers.

8 - Gewestelijke aangelegenheden.

9 - Rondvraag.

10 - Sluiting.

11 - Verslag.