Raadsvergadering 3 juni 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
Voorzitterdr. J.J. Schrijen

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Uitnodiging.

0.3 - Vanwege een technisch mankement is van de agendapunten 1 t/m 4a geen geluidsopname gemaakt.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

A.2 - Vaststellen van de agenda.

A.3 - Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen van 1 april 2019 en 21 mei 2019.

A.4 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.4.a - Stukken ter kennisname.

A.4.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

A.4.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

A.4.d - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.4.e - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 24 mei 2019 t/m 3 juni 2019, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

A.5 - Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde.

A.6 - Voortgang aangenomen moties.

B - Hamerstukken

B.7 - Voorstel college betreffende beleidsplan Openbare Verlichting.

B.8 - Voorstel college betreffende strategisch actieplan Middengebied Zuid-Limburg van groen hart tot groene long.

C - Bespreekstukken

C.9 - Voorstel college betreffende vaststellen zienswijzen diverse gemeenschappelijke regelingen.

C.10 - Voorstel college betreffende zienswijze raad Veiligheidsregio Zuid Limburg inzake begroting 2020 en 1e begrotingswijziging 2019

C.11 - Voorstel college betreffende energievisie en uitvoeringsprogramma energie 2019-2022.

C.12 - Voorstel college betreffende subsidies restauratie en onderhoud monumenten.

C.13 - Voorstel betreffende vaststellen Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Valkenburg aan de Geul 2019.

D.14 - Sluiting.

D.15 - Besluitenlijst.