Commissie Fysiek Domein (FD) 31 mei 2022

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterB. Hardij

Agenda

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

0.3 - Uitnodiging

0.4 - Deelnemers.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststelling van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke e/o mondelinge inbreng).

3.a - Spreekrecht mevrouw Van Helden en de heer Huurman betreffende verklaring van geen bedenkingen ‘perceel Cauberg tussen huisnummer 22 en 24’.

3.b - Voorstel college betreffende verklaring van geen bedenkingen ‘perceel Cauberg tussen huisnummer 22 en 24’ (was agendapunt 7).

4 - Actielijst.

5 - Voorstel college betreffende zienswijze begroting 2023 GR RUD Zuid-Limburg.

6 - Voorstel college betreffende zienswijze ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 GR Geul en Maas.

7 - Voorstel college betreffende verklaring van geen bedenkingen ‘perceel Cauberg tussen huisnummer 22 en 24’ (behandeling heeft plaatsgevonden bij agendapunt 3a).

8 - Raadsinitiatiefvoorstel fractie PGP betreffende meer passende en betaalbare woningen voor starters en ouderen in onze gemeente Valkenburg aan de Geul..

9 - Bespreekpunten:

9.a - Stand van zaken Omgevingswet.

9.b - Duurzaamheid.

9.c - Brief (186) van Belang Laadinfrastructuur inzake handvatten en aanknopingspunten.

10 - Gewestelijke aangelegenheden.

11 - Rondvraag.

12 - Sluiting.

13 - Verslag.