Commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA) 18 maart 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterDhr. W. Weerts

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers.

4 - Vaststellen van het verslag van de commissie ABA de dato 26 november 2018.

5 - Actielijst

6 - Presentatie personeelsmonitor door R. Wetzels (adviseur Human Resource Management).

7 - Voorstel betreffende vaststellen Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2019.

8 - Voorstel betreffende vaststellen Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019.

9 - Bespreekpunten:

9.a - Raadsinformatiebulletin (02) Bevolkingscijfers 2018.

9.b - Raadsinformatiebulletin (07) Informatieve memo politie inzetbaarheidsvraagstuk.

9.c - Raadsinformatiebulletin (11) Aanpassingen stemlokalen en toegankelijkheid.

9.d - Brief (294) Nederlandse Vereniging voor Raadsleden inzake herfstbrief.

9.e - Brief (295) Wise inzake verzoek herhaalde steun gemeente Valkenburg aan de Geul.

9.f - Stand van zaken samenwerking.

9.g - Stand van zaken Agenda Valkenburg.

10 - Gewestelijke aangelegenheden.

11 - Rondvraag.

12 - Sluiting.

13 - Verslag.