Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR) 24 november 2021

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterDhr. W. Weerts

Agenda

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht burgers, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 19 november a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

4 - Vaststellen van het verslag van de commissie Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie van 22 september 2021.

5 - Actielijst.

6 - Presentatie jaarrekeningrisico’s en aandachtspunten voor de jaarrekeningcontrole door de heer Stefan Prevoo (senior manager RSM Accountants N.V.).

7 - Voorstel college betreffende controleprotocol jaarrekening 2021.

8 - Voorstel college betreffende najaarsnota.

9 - Voorstel college betreffende Valkenburgs planologisch Erfgoedbeleid.

10 - Voorstel college betreffende vaststellen subsidieplafond muziekonderwijs 2022

11 - Bespreekpunten:

11.a - Brief (266) van de VNG inzake ledenbrief wijziging model Huisvestingsverordening; toevoeging regels toeristische verhuur.

12 - Gewestelijke aangelegenheden.

13 - Rondvraag.

14 - Sluiting.

15 - Verslag.