Commissie Algemene Zaken en Middelen (AZM) 30 januari 2023

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterJacques Blom

Agenda

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

0.3 - Uitnodiging

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststelling van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke e/o mondelinge inbreng).

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen de dato 28 november 2022.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende wijziging Algemene Plaatselijke Verordening.

7 - Voorstel college betreffende Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Valkenburg aan de Geul 2023.

8 - Voorstel college betreffende resultaten onderzoek naar toekomstbestendige afdelingen Vergunningen en Veiligheid, Toezicht en Handhaving.

9 - Voorstel betreffende opdrachtverlening accountantsdienstverlening boekjaren 2023 en verder.

10 - Voorstel betreffende Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Valkenburg aan de Geul 2023.

11 - Bespreekpunten:

11.a - Stand van zaken samenwerking.

11.b - Brief (395) BsGW inzake informatiebrief oktober 2022.

11.c - Stand van zaken Résidence Valkenburg.

12 - Rondvraag.

13 - Sluiting.

14 - Verslag.