Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR) 12 juni 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. B. Rooding-Eurlings

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers: de heer Lars Dorren (voorzitter KHN Valkenburg aan de Geul) betreffende het hotelbeleid en het toetsingskader.

4 - Vaststellen van de verslagen van de vergaderingen van de commissie EFTR de dato 8 mei 2019 en 15 mei 2019.

5 - Actielijst.

6 - Toelichting jaarstukken 2018 door de heer M.J.G. Mennen en de heer drs. S.J.M. Prevoo namens RSM Accountants.

7.a - Presentatie Bedrijven Investerings Zone door de heer Roger Kleijnen

7.b - Voorstel college betreffende Bedrijven Investerings Zone.

8 - Voorstel college betreffende kaders hotelbeleid en toetsingskader.

9 - Bespreekpunten:

9.a - Raadsinformatiebulletin (26) Nieuwe infoborden voor Rijksmonumenten in Valkenburg aan de Geul.

10 - Gewestelijke aangelegenheden.

11 - Rondvraag.

12 - Sluiting.

13 - Verslag.