Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR) 11 september 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. M. Verheggen-Penders

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers: de heer Jacq Eurlings (namens bewonerscommissie Thibaldstaete) over het parkeerbeleid.

3.a - Spreekrecht burgers: de heer René van Rijn inzake parkeerbeleid

3.b - Bewoners- en bezoekersparkeervergunningen

4 - Vaststellen van de verslagen van de vergaderingen van de commissie EFTR de dato 12 juni 2019 en 26 juni 2019.

5 - Actielijst.

6 - Bespreekpunten:

6.a - Ter kennisname: rapport bureau Hospitality Consultants betreffende nadere analyse berekeningen Polfermolen project.

6.b - Raadsinformatiebulletin (36) Stand van zaken visie vrijetijdseconomie Zuid-Limburg.

6.c - Raadsinformatiebulletin (39) Proefproject uitstallingenbeleid.

6.d - Brief (117) de heer R. Meijs inzake Openluchttheater achter geluidswal.

6.e - Brief (123) Vogelwacht Limburg inzake uilen- en roofvogelshows.

7 - Gewestelijke aangelegenheden.

8 - Rondvraag.

9 - Sluiting.

10 - Verslag.