Commissie Sociaal Domein (SD) 13 maart 2023

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterJacques Blom

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke en/of mondelinge inbreng). Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Sociaal Domein de dato 23 januari 2023.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 GR WOZL.

7 - Voorstel college betreffende Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Maastricht-Heuvelland 2023-2026.

8 - Bespreekpunten:

8.a - Jaarstukken openbaar onderwijs.

8.b - Raadsinformatiebrief (23.08) Voortgang Versterkingsplan Sociaal Domein.

8.c - Brief (19) Omnibuzz inzake informatiebrief financiën december 2022.

9 - Gewestelijke aangelegenheden.

10 - Rondvraag.

11 - Sluiting.

12 - Verslag.