Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) 22 januari 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. H. Baaij

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering melden bij de griffie, tel. 043 - 609 93 86 of via griffie@valkenburg.nl

0.3 - Uitnodiging

1 - Opening en mededelingen.

2 - Spreekrecht burgers.

3 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

4 - Vaststellen van de verslagen van de vergadering van de commissie SOB de dato 20 november 2018 en 7 januari 2019.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende aanvraag krediet aankoop nieuwe woonwagen(s), ten behoeve van verhuur door of vanwege de gemeente.

7 - Bespreekpunten:

7.a - Raadsinformatiebulletin (52) Aanleg van riolering in Arensgenhout – Stoepertweg.

7.b - Raadsinformatiebulletin (53) Reconstructie Valkenburgerstraat.

7.c - Raadsinformatiebulletin (54) Stand van zaken sanering Villa Via Nova.

7.d - Raadsinformatiebulletin (56) Stabiliteitsvoorzieningen in de groeve van het Openluchttheater.

7.e - Raadsinformatiebulletin (62) Benoeming plaatsvervangend stadsbouwmeester.

7.f - Raadsinformatiebulletin (63) Vervanging afvalcontainers (behandeling heeft plaatsgevonden tijdens de commissie SD van 21 januari 2019)

7.g - Raadsinformatiebulletin (01) Taakstelling huisvesting statushouders 2018.

8 - Gewestelijke aangelegenheden.

9 - Rondvraag.

10 - Sluiting.

11 - Verslag.