Raadsvergadering 21 juni 2021

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterD.M.M.T. Prevoo

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

A.2 - Vaststellen van de agenda.

A.3 - Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde: fractie CDA inzake stand van zaken project herontwikkeling Boslust / Ignatiusvallei.

A.4.a - Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 6 april 2021.

A.4.b - Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 12 april 2021.

A.5 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.5.a - Stukken ter kennisname.

A.5.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

A.5.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

A.5.d - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 14 juni 2021 t/m 21 juni 2021, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

A.5.e - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.6 - Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.

A.7 - Voortgang aangenomen moties.

B - Hamerstukken:

B.8 - Voorstel college betreffende zienswijze begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg.

B.9 - Voorstel college betreffende zienswijze ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg.

B.10 - Voorstel college betreffende zienswijze jaarverslag 2020, begroting 2021-1, begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2025 Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz.

B.11 - Voorstel college betreffende intrekken Verordening Maatschappelijke Participatie WWB 2012 gemeente Valkenburg aan de Geul.

B.12 - Voorstel college betreffende vaststellen nieuwe AVOI Valkenburg aan de Geul 2021.

B.13 - Voorstel college betreffende zienswijze ontwerpbegroting 2022 en jaarrekening 2020 Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas.

B.14 - Voorstel college betreffende zienswijze ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2024 Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg.

B.15 - Voorstel college betreffende starterslening Valkenburg aan de Geul 2021.

B.16 - Voorstel college betreffende zienswijze ontwerpbegroting 2022 en ontwerp meerjarenraming 2022 - 2026 en kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling BsGW.

B.17 - Voorstel college betreffende wijzigingsronde ‘Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2021’.

B.18 - Voorstel college betreffende vaststellen ‘Preventie- en Handhavingsplan Jeugd en Alcohol Zuid-Limburg 2021-2024’.

B.19 - Voorstel college betreffende zienswijze begroting 2022 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en MCC en jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en MCC.

B.20 - Voorstel betreffende ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester.

B.21 - Voorstel betreffende benoeming vertrouwenspersonen Verordening politieke ambtsdragers conform artikel 6.4 gedragscode.

C - Bespreekstukken:

C.22 - Voorstel college betreffende verklaring van geen bedenkingen ‘Bergervliet’.

C.23 - Voorstel college betreffende Bouwstenennotitie Omgevingsvisie Valkenburg aan de Geul.

C.24 - Voorstel college betreffende Regionale Energie Strategie Zuid-Limburg 1.0.

C.25 - Voorstel college betreffende voortgang ontwikkelvisie Kern Berg.

C.26 - Motie vreemd aan de orde van de dag fractie CDA inzake verdeling rijksbijdrage coronasteun onder lokale culturele voorzieningen en instellingen.

C.27 - Motie vreemd aan de orde van de dag fracties PGP en VSP inzake toekomst van Maastricht Aachen Airport.

C.28 - Motie vreemd aan de orde van de dag fracties PGP, VVD en AB inzake informatiepakket voor de gemeenteraadsverkiezingen.

D.29 - Sluiting.

D.30 - Besluitenlijst.