Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR) 16 september 2020

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. B. Rooding-Eurlings

Agenda

0.1 - Gezien de huidige geldende richtlijnen kunnen publiek en pers deze vergadering NIET in de raadzaal bijwonen.

0.3 - Door de huidige richtlijnen vindt agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 11 september a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.4 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers: via schriftelijke inbreng.

3.a - Schriftelijke inbreng spreekrecht mevrouw Wezeman (namens Sociaal Culturele Raad) inzake voortgang Polfermolen onderdeel theaterzaal en overige ruimtes.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van 20 mei 2020.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende aankoop agrarische gronden.

7 - Voorstel college betreffende wijziging Verordening Bedrijveninvesteringszone Valkenburg aan de Geul 2020-2024.

8 - Voorstel college betreffende voortgang Polfermolen onderdeel theaterzaal en overige ruimtes.

9 - Bespreekpunten:

9.a - Brief (64) van de heer Speetjens inzake alsmaar toenemende druk van de activiteiten van het themapark Sprookjesbos aan de Sibbergrubbe te Valkenburg.

9.b - Brief (132) van BIZ Valkenburg inzake parkeertarieven ‘Aan de Kei’.

9.c - Brief (187) van Provincie Limburg inzake Koopstromenonderzoek Limburg 2019.

9.d - Herijking verdeling gemeentefonds.

9.e - Jaarstukken Polfermolen.

9.f - Openbare toiletvoorzieningen in de gemeente.

9.g - Raadsinformatiebulletin (64) Kerststad Valkenburg 2020.

10 - Gewestelijke aangelegenheden.

11 - Rondvraag.

12 - Sluiting.

13 - Verslag.