Raadsvergadering 11 mei 2015

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
Voorzitterdrs. M.J.A. Eurlings

Aanwezige raadsleden:
M.M.N. Knubben,
R.P.G.M. Schurgers,
H.M.J.G. Cobben,
H.W.P. Bemelmans,
J.H. Römling,
N.J.M.M. Dauven,
H.W.J.M. Hardij,
J.M. Savelsbergh-Auf den Kamp,
mr. E.M.J. Crombag,
J.E.J. Blom,
mr. B.M.J.F. Eurlings,
dr. A. Hidding,
H.J.M. Aussems,
W.H.M.E. Weerts,
G.G.J.M. Silverentand-Nelissen
C.M.J. Fulmer-Bouwens

Aanwezige collegeleden:
burgemeester drs. M.J.A. Eurlings
wethouder drs. H.M.L. Dauven
wethouder drs. C.P.J.L. Vankan
wethouder R. Meijers
wethouder J.M.M. Vermeer
algemeen directeur/ gemeente-secretaris L.T.J.M. Bongarts

Afwezig:
H.W.P. Trimbos

Agenda

1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

2 - Vaststellen agenda.

3 - Vaststellen besluitenlijst raad de dato 30 maart 2015.

4 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

5.HA - Voorstel college betreffende vaststellen Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland 2013-2014 en kennis nemen van Ontwerpbegroting 2015 en Jaarrekening 2013.

6.HA - Voorstel college betreffende vaststellen bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Kernen 2010 - Uitbreiding Chateau St. Gerlach’.

7.HA - Voorstel college betreffende gemeenschappelijke uitvoeringsdienst sociale zaken en WMO.

8.HA - Voorstel college betreffende Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2015.

9 - Voorstel college betreffende schoolroute Broekhem Noord-basisschool Plenkert.

10 - Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde.

11 - Sluiting.

12 - Besluitenlijst.

13 - Motie fractie AB inzake opgang Geulpoort.