Raadsvergadering 12 juli 2021

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd10:00 uur
VoorzitterD.M.M.T. Prevoo

Agenda

0.2 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

A.2 - Vaststellen van de agenda.

A.3 - Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde.

A.4 - Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 21 juni 2021.

A.5 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.5.a - Stukken ter kennisname.

A.5.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie (voor dit onderdeel zijn geen stukken ontvangen)..

A.5.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

A.5.d - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 5 juli 2021 t/m 12 juli 2021, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

A.5.e - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.6 - Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.

A.7 - Voortgang aangenomen moties.

B - Bespreekstukken:

B.8 - Voorstel college betreffende vaststellen jaarstukken dienstjaar 2020.

B.9 - Voorstel college betreffende kadernota 2021 – 2025.

B.9.a - Informatieve vragen fracties over jaarstukken 2020 en kadernota 2021 - 2025 en beantwoording door het college (wordt betrokken bij de behandeling van agendapunt 8 en 9).

C.10 - Sluiting.

C.11 - Besluitenlijst.