Commissie Algemene Zaken en Middelen (AZM) 27 november 2023

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterJacques Blom

Agenda

0.2 - Uitnodiging

1 - Opening en mededelingen.

  • 1 (410.9K)

2 - Vaststelling van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

  • 2 (399.0K)

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke e/o mondelinge inbreng). Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

  • 3 (112.7K)

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen de dato 25 september 2023.

5 - Actielijst.

6 - Toelichting proces controleren jaarrekening 2023 door drs. Stefan Prevoo (senior manager RSM Netherlands Accountants N.V.).

  • 6 (7.3M)

7 - Voorstel college betreffende Najaarsnota 2023.

8 - Voorstel college betreffende Controleprotocol 2023.

9 - Voorstel college betreffende Nota Reserve- en Voorzieningenbeleid 2024.

10 - Voorstel college betreffende tarievenbesluiten 2024 gemeentelijke belastingen.

11 - Voorstel betreffende Verordening gezamenlijke rekenkamer Limburg Centraal 2024.

12 - Bespreekpunten:

12.a - Stand van zaken samenwerking.

12.b - Brief (223) BsGW inzake begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.

12.c - Brief (240) Pesticide Acton Network Netherlands inzake gemeentelijk groenbeheer (doorgeschoven vanuit commissie FD 21 november)

12.d - Brief (272) Gemeente Zwolle inzake motie de natuur die je niet kapot maakt hoef je later niet te herstellen (doorgeschoven vanuit commissie FD 21 november).

13 - Gewestelijke aangelegenheden.

  • 13 (688.0K)

14 - Rondvraag.

15 - Sluiting.

  • 15 (264.0K)

16 - Verslag.