Commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA) 7 juni 2021

Algemene informatie
PlaatsDeze vergadering vindt op digitale wijze en op afstand plaats
Tijd19:00 uur
VoorzitterDhr. W. Weerts

Agenda

0.2 - Door de huidige richtlijnen vindt agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 28 mei a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

4 - Vaststellen van het verslag van de commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden van 29 maart 2021.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende 1e wijziging ‘Omgevingsverordening Valkenburg aan de Geul 2021’.

7 - Voorstel college betreffende vaststellen 'Preventie- en Handhavingsplan Jeugd en Alcohol Zuid-Limburg 2021-2024'.

8 - Voorstel college betreffende zienswijze begroting 2022 Veiligheidsregio en MCC en jaarstukken 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en MCC.

9 - Bespreekpunten:

9.a - Raadsinformatiebulletin (21.41) Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023.

9.b - Presentatie Flexteam door de heer Charles Bronzwaer (adviseur OOV en flexcoördinator).

9.c - Stand van zaken samenwerking.

9.d - Stand van zaken corona.

10 - Rondvraag.

11 - Sluiting.

12 - Verslag.