Commissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie (EFTR) 22 september 2021

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterDhr. W. Weerts

Agenda

0.2 - Door de huidige richtlijnen vindt agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 17 september a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

4 - Vaststellen van het verslag van de commissie Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie van 2 juni 2021.

5 - Actielijst (is aangevuld conform toezegging wethouder Vermeer).

6 - Voorstel college betreffende aanvullende maatregelen Bedrijveninvesteringszone Valkenburg (BIZ) naar aanleiding van COVID-19 en de watersnoodramp de dato 14 juli 2021.

7 - Bespreekpunten:

7.a - Voortgangsrapportage verslag van bevindingen accountant jaarrekening 2020.

7.b - Controleverklaring en jaarrekening 2020 Exploitatiemaatschappij Polfermolen B.V.

7.c - Coronagelden.

8 - Gewestelijke aangelegenheden.

9 - Rondvraag.

10 - Sluiting.

11 - Verslag.