Commissie Algemene Zaken en Middelen (AZM) 21 mei 2024

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterJacques Blom

Agenda

0.2 - Uitnodiging

1 - Opening en mededelingen.

  • 1 (219.3K)

2 - Vaststelling van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

  • 2 (346.7K)

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke e/o mondelinge inbreng). Indien u gebruik wenst te maken van spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de griffie en uw schriftelijke inbreng uiterlijk 48 uur voor aanvang van de commissie te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan deze agenda.

  • 3 (90.5K)

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van de commissie Algemene Zaken en Middelen de dato 25 maart 2024.

5 - Actielijst.

6 - Voorstel college betreffende zienswijze ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 GR BsGW.

7 - Voorstel college betreffende jaarstukken 2023 en het voorstel structurele bijdrage Cao-loonkosten vanaf 2024 en de begroting 2025 Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

8 - Voorstel college betreffende vaststellen derde wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening Valkenburg aan de Geul 2022.

9 - Bespreekpunten:

9.a - Stand van zaken samenwerking.

9.b - Brief (44) Actiecomité Raden in Verzet inzake voorbeeldmotie 'Zonder geld geen gemeenten' oproep informateur en onderhandelende partijen.

9.c - Brief (81) Gemeente Kerkrade inzake gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen en afdelingen en brief (88) Gemeente Berg en Dal inzake motie gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen.

10 - Gewestelijke aangelegenheden.

  • 10 (157.7K)

11 - Rondvraag.

12 - Sluiting.

  • 12 (193.8K)

13 - Verslag (concept).