Raadsvergadering 1 juli 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd12:00 uur
Voorzitterdr. J.J. Schrijen

Agenda

0.1 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.2 - Uitnodiging.

A.1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

A.2 - Vaststellen van de agenda.

A.3 - Vraagrecht ex Artikel 34 Reglement van Orde.

A.4 - Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 3 juni 2019.

A.5 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

A.5.a - Stukken ter kennisname.

A.5.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

A.5.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

A.5.d - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

A.5.e - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 24 juni 2019 t/m 1 juli 2019, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

A.6 - Vragen ex Artikel 32 Reglement van Orde.

A.7 - Voortgang aangenomen moties.

B - Hamerstukken

B.8 - Voorstel college betreffende ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 GR Milieuparken Geul en Maas.

B.9 - Voorstel college betreffende vaststellen Beleidsplan Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019-2022.

B.10 - Voorstel college betreffende informatiebeveiliging 2018.

C - Bespreekstukken

C.11 - Voorstel college betreffende aanpassingen verkeerssituatie Prinses Beatrixsingel.

C.12 - Voorstel college betreffende huurkoop maatschappelijk vastgoed Mauritiussingel (voorstel is met 8 stemmen voor en 9 stemmen tegen verworpen).

C.13 - Voorstel college betreffende Bedrijven Investerings Zone.

C.14 - Voorstel college betreffende kaders hotelbeleid en toetsingskader.

C.15 - Voorstel college betreffende 1e wijziging Omgevingsverordening.

C.16 - Voorstel college betreffende Valkenburgerstraat

C.17 - Voorstel college betreffende vaststellen jaarstukken dienstjaar 2018

C.18.a - Voorstel college betreffende resultaten meicirculaire Gemeentefonds

C.18.b - Voorstel college betreffende kadernota 2019 – 2023

D.19 - Sluiting.

D.20 - Besluitenlijst.