Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) 23 november 2021

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. H. Baaij

Agenda

0.2 - Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht burgers, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 19 november a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

3.a - Schriftelijke inbreng de heer Houten (namens Bewonerscollectief Kern Berg) inzake ontwikkelvisie Kern Berg (inbreng is betrokken bij behandeling agendapunt 8).

3.b - Schriftelijke inbreng de heer Schrouff (namens Burgerinitiatief Wonen in Schin op Geul) inzake de leefbaarheid en daaraan verbonden huisvestingsproblematiek in Schin op Geul.

3.c - Schriftelijke inbreng mevrouw Drissen (namens bewoners Pastoor Sartonstraat, Van Tillstraat en de Doctor Hermanstraat) inzake de staat van de bestrating in deze straten.

3.d - Schriftelijke inbreng mevrouw Thijssen (namens BIZ Valkenburg) inzake zienswijze ontwikkelvisie Kern Berg.

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van 21 september 2021.

5 - Actielijst.

6 - Voortel college betreffende gebiedsvisie Valkenburg-Oost.

7 - Voorstel college betreffende gebiedsvisie Valkenburg-West.

8 - Voorstel college betreffende ontwikkelvisie Kern Berg.

9 - Voorstel college betreffende vaststellen Mobiliteitsplan Valkenburg aan de Geul.

10 - Voorstel college betreffende vaststellen Verordening stimuleringslening isoleer je huis Valkenburg aan de Geul 2021 (behandeling vindt plaats op maandag 29 november)

11 - Voorstel college betreffende reconstructie voormalige provinciale weg door Houthem inclusief kleinschalig OV overstappunt (behandeling vindt plaats op maandag 29 november).

12 - Voorstel college betreffende verklaring van geen bedenkingen bouwplan 'Bergervliet' (behandeling vindt plaats op maandag 29 november)

13 - Bespreekpunten:

13.a - Duurzaamheid (behandeling vindt plaats op maandag 29 november)

14 - Gewestelijke aangelegenheden (behandeling vindt plaats op maandag 29 november).

15 - Rondvraag (behandeling vindt plaats op maandag 29 november).

16 - Sluiting.

17 - Verslag.