Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) 21 september 2021

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
VoorzitterMw. H. Baaij

Agenda

0.2 - Door de huidige richtlijnen vindt agendapunt spreekrecht burgers in schriftelijke vorm plaats. Indien u gebruik wenst te maken van dit spreekrecht, verzoeken wij u vriendelijk uw schriftelijke inbreng uiterlijk vrijdag 17 september a.s. te sturen naar griffie@valkenburg.nl. Uw inbreng wordt dan als bijlage toegevoegd aan het betreffende agendapunt.

0.3 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen.

2 - Vaststellen van de agenda. Aanmelden punten voor de rondvraag.

3 - Spreekrecht burgers (via schriftelijke inbreng).

4 - Vaststellen van het verslag van de vergadering van 1 juni 2021.

5 - Actielijst.

6 - Presentatie Mobiliteitsplan door mevrouw Johanneke Koelstra (bureau Royal Haskoning DHV).

7.a - Presentatie invulling voormalige basisschool Vilt door mevrouw Sandra Wigmans-Pustjens (architecte bij Satijnplus) en de heer Harry Huntjens (Woningstichting Berg en Terblijt).

7.b - Presentatie invulling schoollocatie Houthem door de heer Hub Frencken (architect Francken/Scholl Architecten) en de heer Leon Creugers (directeur/bestuurder Woningbouwcorporatie Vanhier Wonen).

8 - Voorstel college betreffende integraal afwegingskader gebiedsvisies.

9 - Voorstel college betreffende verklaring van geen bedenkingen 'Kasteel Geulzicht'.

10 - Bespreekpunten:

10.a - Duurzaamheid.

10.b - Stand van zaken Omgevingswet.

10.c - Stand van zaken nieuw ontzorgingscontract.

11 - Gewestelijke aangelegenheden.

12 - Rondvraag.

13 - Sluiting.

14 - Verslag.