Raadsvergadering 11 februari 2019

Algemene informatie
PlaatsRaadzaal
Tijd19:00 uur
Voorzitterdr. J.J. Schrijen

Agenda

0.0 - Gelieve er rekening mee te houden dat het aantal parkeerplekken direct bij het gemeentehuis beperkt is. Parkeren is alleen toegestaan in de gemarkeerde vakken.

0.1 - Uitnodiging.

1 - Opening en mededelingen. Aanwijzen primus bij stemming.

2 - Vaststellen van de agenda.

3.a - Bestuurlijke aangelegenheden: beëindiging raadlidmaatschap mevrouw N. Gilissen (VVD).

3.b - Bestuurlijke aangelegenheden: toelating/installatie mevrouw M. Smeets-Vermariën (VVD).

4 - Vaststellen besluitenlijsten raad de dato 10 december 2018 en 14 januari 2019.

5 - Ingekomen stukken, mededelingen en voortgangscontrole.

5.a - Stukken ter kennisname.

5.b - Stukken gericht aan de raad, welke voor afdoening worden terugverwezen naar het college, maar met het verzoek van tevoren een notitie voor te leggen aan de aangegeven raadsadviescommissie.

5.c - Stukken gericht aan de raad en het college, welke ter afdoening in handen van het college worden gesteld.

5.d - Voortgangscontrolelijst betreffende ingekomen stukken gericht aan de raad, die voor advies dan wel ter afdoening zijn verwezen naar het college van burgemeester en wethouders of de raad.

5.e - Lijst D: mededeling ingekomen stukken vanaf 3 februari 2019 t/m 11 februari 2019, Art. 74, lid 2 van de Gemeentewet.

6 - Vragen ex artikel 41 Reglement van Orde.

7 - Voortgang aangenomen moties.

8 - Voorstel college betreffende aankoop nieuwe woonwagen(s), ten behoeve van verhuur door of vanwege de gemeente.

9 - Voorstel college betreffende uitvoering bloemenplan centrum.

10 - Voorstel college betreffende vervolg Polfermolenproject.

11 - Voorstel college betreffende toekomst organisatie Kerstmarkt Gemeentegrot.

12 - Voorstel college betreffende eenmalige mandatering college benoeming plaatsvervangend stadsbouwmeester.

13 - Motie vreemd aan de orde van de dag fracties PGP en VSP inzake regenboog in Valkenburg aan de Geul (de gewijzigde motie is aanvaard).

14 - Motie vreemd aan de orde van de dag fractie VSP inzake onderzoek om te komen tot meer bezoekers winkelcentrum Valkenburg (de motie is verworpen).

15 - Motie vreemd aan de orde van de dag fractie VVD inzake onderwerp duurzaamheid als vaste rubriek op te nemen in alle raadsnota's (de motie is aanvaard).

16 - Sluiting.

17 - Besluitenlijst.